ह.भ.प अमोल विश्वनाथ शेळके

ह.भ.प अमोल विश्वनाथ शेळके

ह.भ.प अमोल विश्वनाथ शेळके


मो.न :-9822324388

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मासुर्डी ता औसा जि लातूर

महाराज जिल्हा परिषद शिक्षक आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *