ह.भ.प.अनिरुद्ध महाराज निंबाळकर

ह.भ.प.अनिरुद्ध महाराज निंबाळकर

ह.भ.प.अनिरुद्ध महाराज निंबाळकर


मो.न :-9623620742

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनका

पत्ता :-श्री संत रघुराज संस्थान श्री क्षेत्र बिटरगाव ता.करमाळा जि सोलापूर

महाराज श्री संत रघुराज महाराज यांचे दहावे वंशज आहे.

महाराजांचे  ग्रॅज्युवेशन पुर्ण झाले आहे.

महाराज परंपरेने किर्तन सेवा करतात

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *