ह.भ.प जगदिश महाराज जाधव 

ह.भ.प जगदिश महाराज जाधव

ह.भ.प जगदिश महाराज जाधव 


मो.न :-8275126134

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु.डवईपाडा , पो. कुळवंडी, ता.पेठ, जि.नाशिक

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज मु.कडवईपाडा , पो. कुळवंडी, ता.पेठ, जि.नाशिक येथे राहतात

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *