ह.भ.प जनार्धन बाड

ह.भ.प जनार्धन बाड

ह.भ.प जनार्धन बाड


मो.न:-7028674557

पत्ता :-मु पो विठ्ठलापूर ता आटपाडी जि सांगली पिन कोड 415315

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

जोग महाराज वाररी शिक्षण संस्था आळंदी शाखा पंढरपूर येथे शिक्षण घेतले आणि शालेय शिक्षण bsc(statistics) झालेलं आहे . या क्षेत्रात ५ वर्षांपासून आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *