ह.भ.प हरी रामा कामडी

ह.भ.प हरी रामा कामडी

ह.भ.प हरी रामा कामडी


मो.न :-7822950291

सेवा :- कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु बरडापाडा पो कुळवंडीता पेठ जि नाशिक पिन 422208

माझे गुरु वै रामदास महाराज बागुल यांच्या कृपा आर्शिवादाने किर्तन प्रवचन करुन जनतेची सेवा करण्याची भाग्य मिळाले

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *