ह.भ.प हरी रामा कामडी

ह.भ.प हरी रामा कामडी

पत्ता :मु बरडापाडा पो कुळवंडी ता पेठ जि नाशिक पिन 422208

ह.भ.प हरी रामा कामडी

माझे गुरु वै रामदास महाराज बागुल यांच्या कृपा आर्शिवादाने किर्तन प्रवचन करुन जनतेची सेवा करण्याची भाग्य मिळाले