ह.भ.प दिनकर महाराज निकम

ह.भ.प दिनकर महाराज निकम

पत्ता :मु पो मोगरगा ता औसा‌ जि लातूर

ह.भ.प दिनकर महाराज निकम

मी गेली पंधरा वर्षे किर्तन व प्रवचन रामकथा ही सेवा करत आहे.

कधीही मानधन न ठरवता समाजप्रबोधन करण्याचे कार्य करत आहे.

शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे.