ह.भ.प रमेश महाराज भोर

ह.भ.प रमेश महाराज भोर

पत्ता :मु पो धामणगाव पाट ता अकोले जि नगर

ह.भ.प रमेश महाराज भोर

महाराजांचे शिक्षण संस्कृत एम. ए पूर्ण आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.