ह.भ.प रमेश महाराज भोर

ह.भ.प रमेश महाराज भोर

ह.भ.प रमेश महाराज भोर


मो.न:-9763535813

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु पो धामणगाव पाट ता अकोले जि नगर

महाराजांचे शिक्षण संस्कृत एम. ए पूर्ण आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *