ह.भ.प.श्री संतोष महाराज सावरटकर

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज सावरटकर

पत्ता :संतोष महाराज सावरटकर मिश्रा नगर एम डी किणी मार्ग सुशांत बिल्डींग जवळ भांडूप पुर्व मुंबई ४०००४२

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज सावरटकर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज संतोष महाराज सावरटकर मिश्रा नगर एम डी किणी मार्ग सुशांत बिल्डींग जवळ भांडूप पुर्व मुंबई ४०००४२ येथे राहतात.