ह.भ.प.श्री संतोष महाराज सावरटकर

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज सावरटकर

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज सावरटकर


मो.न :-8369845640

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-संतोष महाराज सावरटकर मिश्रा नगर एम डी किणी मार्ग सुशांत बिल्डींग जवळ भांडूप पुर्व मुंबई ४०००४२

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात.

महाराज संतोष महाराज सावरटकर मिश्रा नगर एम डी किणी मार्ग सुशांत बिल्डींग जवळ भांडूप पुर्व मुंबई ४०००४२ येथे राहतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *