ह.भ.प. कृष्णा महाराज क्षिरसागर

ह.भ.प. कृष्णा महाराज क्षिरसागर

पत्ता :मो.पो. निपाणी जळगाव ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर

समाजप्रबोधनकार, संतचारित्रकार ह.भ.प. कृष्णा महाराज क्षिरसागर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात