ह.भ.प कुणाल महाराज

ह.भ.प कुणाल महाराज

पत्ता :मु : पो : डांगसौंदाणे ता बागलाण .जि : नाशिक

ह.भ.प कुणाल महाराज

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे.

दोन वर्षा पासुन सेवा 

वाररी परिषद बागलाण तालुका संर्पक पदी निवड.