ह.भ.प लक्ष्मन महाराज पेढेकर

ह.भ.प लक्ष्मन महाराज पेढेकर

ह.भ.प लक्ष्मन महाराज पेढेकर


मो : 9326411317

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु-सोनोशी पोष्ट-टाकेद ता-इगतपुरी जि-नाशिक

पदवीध, नवीन, भागवताचार्य

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *