ह.भ.प लक्ष्मन महाराज पेढेकर

ह.भ.प लक्ष्मन महाराज पेढेकर

पत्ता :मु-सोनोशी पोष्ट-टाकेद ता-इगतपुरी जि-नाशिक

ह.भ.प लक्ष्मन महाराज पेढेकर

पदवीधर, नवीन, भागवताचार्य