ह.भ.प. अमोल महाराज सोन्नर

पत्ता :रा. मरसुळ ता वसमत जि हिंगोली

ह.भ.प. अमोल महाराज सोन्नर

पत्ता- : ह. मु.आळंदी देवाची

सेवा :- महाराज मृदंग वादनाची तयारी करत आहे.