ह.भ.प. रामेश्वर महाराज डुकरे

ह.भ.प. रामेश्वर महाराज डुकरे

पत्ता :मुक्काम. पोस्ट. कनेरगाव नाका तालुका जिल्हा हिंगोली 431513

ह.भ.प. रामेश्वर महाराज डुकरे

महाराज गेली ३० वर्षापासून पख्वाज वादन करततात.

१७ गावात सप्ताह उभारलेत. ४ गावात मंदीर उभारलीत

सध्या हिंगोली जिल्हयात व्रदध सहित्तीक कलावंत उप जिल्हाध्यक्ष आहे.