ह.भ.प. रामेश्वर महाराज डुकरे

ह.भ.प. रामेश्वर महाराज डुकरे

ह.भ.प. रामेश्वर महाराज डुकरे


मो.न:-9689960705

सेवा :-मृदंगाचार्य

पत्ता :-मुक्काम. पोस्ट. कनेरगाव नाका तालुका जिल्हा हिंगोली 431513

महाराज गेली ३० वर्षापासून पख्वाज वादन रततात.

१७ गावात सप्ताह उभारलेत. ४ गावात मंदीर उभारलीत

ध्या हिंगोली जिल्हयात व्रदध सहित्तीक कलावंत उप जिल्हाध्यक्ष आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *