ह.भ.प रोहिदास महाराज पाटिल कळकेकर

ह.भ.प रोहिदास महाराज पाटिल कळकेकर

ह.भ.प रोहिदास महाराज पाटिल कळकेकर


मो : 9922098160

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : गाव:कळका, तालुका: कंधार, जिल्हा:नांदेड

मी वारकरी संप्रदायात गेली १० झाली सेवा रतोय

राम कृष्ण हरी ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *