ह.भ.प योगेश महाराज

ह.भ.प योगेश महाराज


मो : 9158215900

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु. गवंडगाव ता. देगलूर जि. नांदेड

राम कृष्ण हरी,

मी गेली ११ वर्षापासून किर्तन,

श्रीमद भागवतव ईतर १० पुराण मुख अवगत असुन महाराष्ट्र मधे भरपूर ठीकाने सेवा झाली ??

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *