ह.भ.प. संतोष महाराज जामनेरकर

ह.भ.प. संतोष महाराज जामनेरकर

ह.भ.प. संतोष महाराज जामनेरकर


मो : 9421521611

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु पोस्ट श्रीकृष्ण नगर पाचोरा रोड जामनेर, तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव

शिक्षण ४ थी पास आहे. महाराज २०२१ पासून कीर्तन सेवा रत आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *