ह.भ.प. सिद्धीनाथ मेटे महाराज

ह.भ.प. सिद्धीनाथ मेटे महाराज

ह.भ.प. सिद्धीनाथ मेटे महाराज


मो : 9823934246

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : कायमचा पत्ताः श्री क्षेत्र वाहिरा, ता.आष्टी, जि. बीड.

अध्यक्ष, श्री संत शिरोमणी शेख महंमद महाराज प्रतिष्ठान, श्री क्षेत्र वाहिरा.

शिक्षण – B.A.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *