ह.भ.प.श्री कडुबा अन्नासाहेब पा.चंद्रे

ह.भ.प.श्री कडुबा अन्नासाहेब पा.चंद्रे

ह.भ.प.श्री कडुबा अन्नासाहेब पा.चंद्रे


मो.न :-9923727576

सेवा :-गायनाचार्य

पत्ता :-श्री.कडुबा अऩ्नापा.चंद्रे मु.पेा.गणोरी ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद

महाराज गायनाचार्य आहे.

महाराजांचे शिक्षण बारावी पूर्ण आहे.

महाराज गेल्या २० वर्षा पासुन वाररी संप्रदायाची सेवा करत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *