ह.भ.प.श्री कडुबा अन्नासाहेब पा.चंद्रे

ह.भ.प.श्री कडुबा अन्नासाहेब पा.चंद्रे

पत्ता :श्री.कडुबा अऩ्नापा.चंद्रे मु.पेा.गणोरी ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद

ह.भ.प.श्री कडुबा अन्नासाहेब पा.चंद्रे

महाराज गायनाचार्य आहे.

महाराजांचे शिक्षण बारावी पूर्ण आहे.

महाराज गेल्या २० वर्षा पासुन वारकरी संप्रदायाची सेवा करत आहे.