ह.भ.प. सुयश महाराज सोनवणे

ह.भ.प. सुयश महाराज सोनवणे

ह.भ.प. सुयश महाराज सोनवणे


मो : 8838746079

सेवा : मृदंगाचार्य_

पत्ता :  गाव शिरूर तांगडी तालुका चांदवड जिल्हा नाशिक

शिक्षण 12 झालेले आहे . महाराज  5 र्षापासून संस्थेत शिक्षण घेत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *