ह.भ.प. योगेश महाराज रोहिलागडकर

ह.भ.प. योगेश महाराज रोहिलागडकर

मो. नं :- 75076 47346

पत्ता :- मु. रोहिलागड ता.अंबड जि.जालना

सेवा :- किर्तनकार, श्रीमद्भागवत थाकारध्य

आध्यात्मिक शिक्षण :-  सद्गुरु जोग महाराज वा.शि.संस्था माजी विद्यार्थी

सविस्तर माहिती :- महाराज किर्तनकार आहेत वर  श्रीमद्भागवत कथाकार आहेत या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करतात.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *