संत तुकाराम अभंग

अवघीं भूतें साम्या – संत तुकाराम अभंग – 1011

अवघीं भूतें साम्या – संत तुकाराम अभंग – 1011


अवघीं भूतें साम्या आलीं । देखिलीं म्यां कैं होतीं ॥१॥
विश्वास तो खरा मग । पांडुरंगकृपेचा ॥ध्रु.॥
माझी कोणी न धरो शंका । ऐसे हो कां निर्द्वंव्द ॥२॥
तुका म्हणे जें जें भेटे । तें तें वाटे मी ऐसें ॥३॥

अर्थ

देवा सर्वत्र तुझे साम्य रूप आहे म्हणजे सर्वत्र तूच आहे असे मला माझ्या ज्ञानदृष्टीने केव्हा पाहता येईल?असे ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस मला या पांडुरंग रायाची माझ्यावर कृपा झाली आहे असा विश्वास मला येईल.माझी कोणाला भयही वाटू नये आणि माझ्याविषयी कोणी शंकाही धरू नये.माझा कोणाशी शत्रुत्व किंवा मित्रत्व कोणत्याही प्रकारचा संबंध असू नये असा भेद विरहित देवा तु मला कर.तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मला जे कोणी भेटेल ते सगळे माझेच स्वरूप आहे असे मला वाटावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अवघीं भूतें साम्या – संत तुकाराम अभंग – 1011

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *