सार्थ तुकाराम गाथा

ब्रम्हज्ञान जरी कळें – संत तुकाराम अभंग – 1114

ब्रम्हज्ञान जरी कळें – संत तुकाराम अभंग – 1114


ब्रम्हज्ञान जरी कळें उठाउठी । तरि कां हिंपुटी वेदशास्त्रें ॥१॥
शास्त्रांचे भांडण तप तीर्थाटन । पुरींचें भ्रमण याजसाठी ॥ध्रु.॥
याजसाठी जप याजसाठी तप । व्यासें ही अमुप ग्रंथ केले ॥२॥
याजसाठी संतपाय हे सेवावे । तरि च तरावें तुका म्हणे ॥३॥

अर्थ

ब्रम्‍हज्ञान हे केव्हाही उठता-बसता झाले असते तर वेद आणि शास्त्र यांनी “ज्ञानाचा अधिकार फार मोठा आहे” असे सांगून हींपुटी म्हणजे कष्टी का झाले असते ?ब्रम्‍ह ज्ञानाविषयी सहाही शास्त्रांमध्ये भांडण चालू आहे आणि त्याच्या प्राप्तीसाठीच तप तिर्था टन सांगितले आहे आणि तप तिर्थाटन हे सर्व साधने ब्रम्‍हज्ञान समजावण्यासाठीच आहे आणि व्यासांनी ही ब्रम्‍हज्ञान कळावे यासाठी अनेक ग्रंथ केलेले आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात ब्रम्‍हज्ञान समजण्यासाठी संतांच्या पायाची सेवा करावीच लागते तरच हा भवसागर ही तरता येतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ब्रम्हज्ञान जरी कळें – संत तुकाराम अभंग – 1114

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *