सार्थ तुकाराम गाथा

करीं धंदा परि आवडती – संत तुकाराम अभंग – 1138

करीं धंदा परि आवडती – संत तुकाराम अभंग – 1138


करीं धंदा परि आवडती पाय । प्रीती सांगों काय नेणां देवा ॥१॥
रूप डोळां देखें सदा सर्वकाळ । संपादितों आळ प्रपंचाचा ॥ध्रु.॥
नेमून ठेविली कारया कारणीं । आमुचि ते वाणी गुण वदे ॥२॥
मनासीं उत्कंठा दर्शनाचा हेवा । नाहीं लोभ जीवा धन धान्य ॥३॥
उसंतितों पंथ वेठीचिया परी । जीवनसूत्र दोरीपाशीं ओढे ॥४॥
तुका म्हणे ऐसें करितों निर्वाण । जीव तुम्हां भिन्न नाहीं माझा ॥५॥

अर्थ

देवा हा देह पोसण्याकरता मी संसाराचे व्यवहार करतो आहे .पण तुमच्या पाया विषयी मला किती प्रीती आहे हे तुम्हाला मी वेगळे सांगायला हवे काय ते तुम्हाला कळत नाही काय देवा? तुझे रूप मी माझ्या डोळ्याने पाहात आहे आणि संसाराचे सोंग करण्याची संपादनी मी करत आहे. देवा आम्ही आमच्या वाणीला संसारात कामापुरते बोलायचे असे सांगितले आहे आणि तुमचे गुणगान आमची वाणी सतत करत असते. तुमच्या दर्शनाचे माझ्या डोळ्याला उत्कंठा आहे. परंतु मला धनधान्य मिळावे ही तळमळ मुळीच नाही बर का देवा. मी कसातरी हा प्रपंच चालवत आहे परंतु माझ्या जीवनसूत्र ची दोरी तुझ्या हातात असल्यामुळे ती तुझ्याकडेच ओढ घेत आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात मी असा निर्वाण करतो की माझा जीव तुमच्याहून भिन्न नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

करीं धंदा परि आवडती – संत तुकाराम अभंग – 1138

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *