sarth tukaram gatha

आणीक कांहीं या – संत तुकाराम अभंग – 549

आणीक कांहीं या – संत तुकाराम अभंग – 549


आणीक कांहीं या उत्तराचें काज । नाहीं आतां मज बोलावया ॥१॥
भिन्न भेद हे भावना स्वभाव । नव्हे कांहीं देव एकविध ॥ध्रु.॥
गुण दोष कोणें निवडावे धर्म । कोण जाणे कर्म अकर्म तें ॥२॥
तरि भलें आतां न करावा संग । दुःखाचे प्रसंग तोडावया ॥३॥
तुका म्हणे गुण गाई या देवाचे । घेई माझे वाचे हेचि धणी ॥४॥

अर्थ

भगवंताच्या प्रेम भक्ती शिवाय आता माझ्या कडे दुसरे काहीच बोलावायास नाहि.भिन्न भिन्न भेद भावने प्रमाणे स्वभाव वेगवेगळे असले,तरी देव हा सर्व विविधतेमध्ये एक्तात्वाने भरलेला आहे.गुण व दोषांची निवड कोणत्या धर्मा वरून करावी?कर्म व अकर्म यांची देखील निवड कशी करावी?यांना कशा तऱ्हेने जाणावे?आता कोणाचीच संगती धरू नये.यातच आपले भले आहे.त्यामुळे दुखाचे प्रसंग तुटले जातात.तुकाराम महाराज म्हणतात माझी वाणी या देवाचेच गुणगाण गात राहील यातच माझे समाधान आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आणीक कांहीं या – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *