sarth tukaram gatha

आपुला विचार करीन – संत तुकाराम अभंग – 550

आपुला विचार करीन – संत तुकाराम अभंग – 550


आपुला विचार करीन जीवाशीं । काय या जनाशीं चाड मज ॥१॥
आपुलें स्वहित जाणती सकळ । निरोधितां बळें दुःख वाटे ॥ध्रु.॥
आइको नाइको कथा कोणी तरी । जाऊनियां घरीं निजो सुखें ॥२॥
माझी कोण वोज जाला हा शेवट । देखोनियां वाट आणिकां लागे ॥३॥
तुका म्हणे भाकुं आपुली करुणा । जयाची वासना तया फळे ॥४॥

अर्थ

मी माझ्या जीवाला विचारून परमार्थाचा विचार करीन.लोकांना विचारून त्याचा काय उपयोग.आपल्या हिताच विचार प्रत्येक मनुष्य जाणतो.त्यांना त्यांच्या कर्मा पासून परावृत्त केले तर त्यांना दुख होते.कोणी माझी कथा प्रेमाने ऐकोत अथवा नाईको किंवा घरी सुखाने झोपी जावोत, परमार्थाचे मी तरी अगदी शेवटचे टोक कुठे गाठले आहे.की,ते पाहून माणसे परमार्थाच्या मार्गाला लागतील.तुकाराम महाराज म्हणतात मी आपली देवाची करूणा भाकेल जशी ज्याची वासना आहे तशी त्याला तो फळ देईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आपुला विचार करीन – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *