sarth tukaram gatha

प्रारब्धा हातीं जन – संत तुकाराम अभंग – 908

प्रारब्धा हातीं जन – संत तुकाराम अभंग – 908


प्रारब्धा हातीं जन । सुख सीण पावसे ॥१॥
करितां घायाळांचा संग । अंगें अंग माखावें ॥ध्रु.॥
आविसा अंगें पीडा वसे । त्यागें असे बहु सुख ॥२॥
तुका म्हणे जीव भ्याला । अवघ्या आला बाहेरी ॥३॥

अर्थ
प्रारब्धा मुळेच लोक सुख दुख भोगतात.जखमी माणसाला जरी आपण उचलले तरी तरी त्याच्या रक्ताने आपले अंग माखले जाते.अपेक्षा धरली तर पिडाच होते म्हणून कोणतीही अपेक्षा न धरता आपेक्षाचा त्याग करावा.तुकाराम महाराज म्हणतात सर्व प्रकार पाहून माझा जीव भय भीत झाला आहे म्हणून या उपाधीच्या बाहेर मी पडलो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

प्रारब्धा हातीं जन – संत तुकाराम अभंग – 908

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *