ह.भ.प आदित्य महाराज झगडे

ह.भ.प आदित्य महाराज झगडे नांदवळ ( सातारा )

ह.भ.प आदित्य महाराज झगडे नांदवळ ( सातारा )


मो : 9322083520

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पो. नांदवळ ता. कोरेगाव जि. सातारा

महाराजांनी १० वी नंतर डिप्लोमा केला.

महाराज चार वर्षा पासून सेवा रत आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *