ह.भ.प. दत्तात्रेय विठ्ठलराव शिंदे

ह.भ.प. दत्तात्रेय विठ्ठलराव शिंदे

पत्ता :दत्तात्रेय विठ्ठलराव शिंदे मु मात्रा पो हावरगाव तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद मराठवाडा महाराष्ट्र

महाराजांचे शिक्षण १०वी  झालेले आहे.महाराज गायनाचार्य  व मृदंगाचार्य आहेत .