ह.भ.प धनंजय वेदपाठक महाराज

ह.भ.प धनंजय वेदपाठक महाराज

पत्ता :हातवे बु ता भोर जि पुणे.

ह.भ.प धनंजय वेदपाठक महाराज

१२ वी  १५ वर्षा पासुन किर्तन सेवा श्री संत शिरोमणी गोरोबा काका दिंडी सोहळा राजगड ते पंढरपुर दिंडी चालक १५ वर्षापासुन आहे मुळ गांव सोलापुर.,