ह.भ.प अरुण महाराज शिनगारे

ह.भ.प अरुण महाराज शिनगारे

पत्ता :मु .पो .बर्दापूर ता .अंबाजोगाई जि. बीड

ह.भ.प अरुण महाराज शिनगारे

महाराजांना पाच वर्ष कीर्तन व प्रवचनाचा अनुभव आहे.

महाराज मु .पो .बर्दापूर ता .अंबाजोगाई जि. बीड येथे राहतात.