ह.भ.प अरुण महाराज शिनगारे

ह.भ.प अरुण महाराज शिनगारे

ह.भ.प अरुण महाराज शिनगारे


मो.न:-९४०३०३९७२२

पत्ता :-मु .पो .बर्दापूर ता .अंबाजोगाई जि. बीड

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

महाराजांना पाच वर्ष कीर्तन व प्रवचनाचा अनुभव आहे.

महाराज मु .पो .बर्दापूर ता .अंबाजोगाई जि. बीड येथे राहतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *