ह.भ.प बापू महाराज

ह.भ.प बापू महाराज

ह.भ.प बापू महाराज


मो.न:-9766973912

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता :-ह भ प बापू महाराज मु पो कापडणा ता जि धुळे (महाराष्ट्र )
पिन कोड – 424307

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात, तसेच महाराज गायनाचार्य आहे.

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे.

महाराज २५ वर्षापासून सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *