ह.भ.प. दिग्विजय संदिप लबडे महाराज

ह.भ.प. दिग्विजय संदिप लबडे महाराज

ह.भ.प. दिग्विजय संदिप लबडे महाराज


मो.न :-9561093231

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :- शिरोली पुलाची ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज शिरोली पुलाची ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर येथे राहतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *