ह.भ.प लक्ष्मण झिपरू पाटील

ह.भ.प लक्ष्मण झिपरू पाटील

ह.भ.प लक्ष्मण झिपरू पाटील


मो.न :-9923464566

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-चिखली बुद्रू, ता. बोदवड, जि. जळगाव

३५ वर्षांपासून कीर्तन, प्रवचन, भागव कथा प्रवक्ते

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *