ह.भ.प रोहिदास बाजीराव सांगळे

ह.भ.प रोहिदास बाजीराव सांगळे

पत्ता :गुरुकुल वसाहत राहुरी फॅक्टरीता० राहुरी जिं ल्हा ः अहमदनगर

ह.भ.प रोहिदास बाजीराव सांगळे

महाराजांचे शिक्षण बी.ए.आय.टी.आय. पूर्ण आहे.

महाराज २० वर्षांपासून सेवा करतात.

२१ गीता ज्ञानेश्वरी प्रवचन तुकोबारायाच्या अभंगावर चिंतन .