ह.भ.प. लहुदास मुरकुटे देवकरेकर

ह.भ.प. लहुदास मुरकुटे देवकरेकर


मो: 9765004161

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : रा . देवकरा ता अहमदपूर जिल्हा लातुर

महाराज कीर्तनकर आहेत. महाराज  20 वर्षापासुन कीर्तन सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *