ह.भ.प निखील प्रकाशराव मलवार

ह.भ.प निखील प्रकाशराव मलवार

पत्ता :मु.पो.व्हा ता.तिवसा जि.अमरावती पि.कोड ४४४९०३

ह.भ.प निखील प्रकाशराव मलवार

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे

महाराज १६ वर्षांपासून वारकरी सेेेवा करतात