ह.भ.प अर्जुन उत्तमराव कुंडगीर

ह.भ.प अर्जुन उत्तमराव कुंडगीर

पत्ता :रा इसमालपूर ता उदगीर जी लातुर

ह.भ.प अर्जुन उत्तमराव कुंडगीर

महाराज गायनाचार्य आहे.

महाराज ८ वर्षांपासून सेवा करत आहे.