ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज देवकर

सविस्तर माहिती

 ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज देवकर

पत्ता :- आळंदी देवाची

मो.नं :- 9921603407

सेवा :- कीर्तनकार

सविस्तर माहिती :- महाराज कीर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

 ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज देवकर

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.