ह.भ.प.श्री गजानन महाराज दहीकर

ह.भ.प.श्री गजानन महाराज दहीकर

पत्ता :मु.पो.काकोडा ता. संग्रामपूर जी.बुलढाणा

ह.भ.प.श्री गजानन महाराज दहीकर

माझ शिक्षण १० वी पास आहे. लहानपनी मंदिरात मंदिरातील घंटा नाद झाला रे झाला की आपोआप मंदिराच्या वाटेने पाय वळायची त्यामुळे लहानपणा पासूनच हरिनामाची आवड असल्यामुळे शिक्षणात रुची नव्हती…