ह.भ.प गजेंद्र महादेव साळुंके

ह.भ.प गजेंद्र महादेव साळुंके

ह.भ.प गजेंद्र महादेव साळुंके


मो.न :-7028306904

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता :-अळसुंदे, तालुका-र्जत, जिल्हा-अहमदनगर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात तसेच महाराज गायनाचार्य आहेत.

महाराज अळसुंदे, तालुका-कर्जत, जिल्हा-अहमदनगर येथे राहतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *