ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे

पत्ता :- ह.मु.व्याळा, ता.बाळापूर, जि.अकोला.

सेवा :- संगीत भागवत,कीर्तन,प्रवचन,ज्ञानेश्वरी पारायण

मो. नं :- ९९६०२९९१३८

सविस्तर माहिती :- महाराज संगीत भागवत कीर्तन प्रवचन ज्ञानेश्वरी पारायण या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.